مقالات
شهیدی که راز آشنایی با همسرش را هیچ گاه فاش نکرد

پر بازدیدترین ها

نظرات

حــجــابــ مــردانــه
حــجــابــ و کــودکــان

سعی کنید منطقی باشید، وگرنه فرزندتان گیج می شود و ممکن است خواسته های شما را بی اساس تلقی کند؛ مثلًا، اگر یک روز به او اجازه دهید فلان کار را بکند و یا فلان جا برود و یا دوستش را به خانه بیاورد، ولی روز بعد بگویید که حق ندارد این کارها را بکند، […]

وقتی که فرزند شما کاری را که از او خواسته اید انجام می دهد، خرسندی خودتان را آشکار سازید، زیرا تحسین و قدردانی و تشویق از کودک بی نهایت برای او مهم و جالب است. و وقتی که فرزندتان از انجام کاری که منعش کرده اید، خودداری می کند و یا وقتی او را به […]

سعی کنید از تعداد امر و نهی هایتان بکاهید. بسیاری از پدر و مادرها درمی یابند که تمام روز به بچه ها گفته اند: دست نزن، نکن، ساکت باش، نه…. با کلمات بکن و نکن کارهای کودکانه و بازی های شیرین او را نباید قطع کرد، زیرا دخالت ناشیانه او را از کار، سرد و […]

عجولانه و سریع درباره رفتار کودک قضاوت نکنید. اگر برای شما حقیقت امر معلوم شد سر حرفتان بایستید. اگر تهدید می کنید باید آمادگی عملی کردن تهدیدتان را داشته باشید؛ مثلًا، اگر از فرزندتان می خواهید که دست از کاری بردارد باید کاملًا پی گیری کنید و وادارش نمایید که دست از آن کار بردارد. […]

 رسول حق (صلی االله علیه وآله وسلم) فرمود : کسـی که به بازار می رود و برای عیالش تحفه می خرد ، مانند کسی است که در خانه مستمندان صدقه می برد ، او باید تحفه خریده شده را وقتی به خانه برد ابتدا به دخترانش بدهد ، زیرا هرکس دخترش را خوشحال کند چنان […]

        #همسرداری      

 بعضی از مردان از آزادی خداداده، اراده و اختیار خود چشم می پوشند و در بست در اختیار زنان خود قرار می گیرند.این نوع زندگی معنویت را فراری داده و خانه و خانواده را از اصول الهی منحرف می کند. #همسرداری  

به جای این که قیام زنـدگی بسـتگی به مرد داشـته باشد، بستگی به زن دارد. درصـد بالائی از خانواده ها در این زمان دچار این بلای خانمان سوز هسـتند، به عوض این که شوهر باید شوهر زن باشد، زن شوهری برای شوهر خود است و خـدا نکنـد مرد از خواسـته زن هر چنـد نامشـروع و […]

سعی کنید منطقی باشید، وگرنه فرزندتان گیج می شود و ممکن است خواسته های شما را بی اساس تلقی کند؛ مثلًا، اگر یک روز به او اجازه دهید فلان کار را بکند و یا فلان جا برود و یا دوستش را به خانه بیاورد، ولی روز بعد بگویید که حق ندارد این کارها را بکند، […]

وقتی که فرزند شما کاری را که از او خواسته اید انجام می دهد، خرسندی خودتان را آشکار سازید، زیرا تحسین و قدردانی و تشویق از کودک بی نهایت برای او مهم و جالب است. و وقتی که فرزندتان از انجام کاری که منعش کرده اید، خودداری می کند و یا وقتی او را به […]

سعی کنید از تعداد امر و نهی هایتان بکاهید. بسیاری از پدر و مادرها درمی یابند که تمام روز به بچه ها گفته اند: دست نزن، نکن، ساکت باش، نه…. با کلمات بکن و نکن کارهای کودکانه و بازی های شیرین او را نباید قطع کرد، زیرا دخالت ناشیانه او را از کار، سرد و […]

عجولانه و سریع درباره رفتار کودک قضاوت نکنید. اگر برای شما حقیقت امر معلوم شد سر حرفتان بایستید. اگر تهدید می کنید باید آمادگی عملی کردن تهدیدتان را داشته باشید؛ مثلًا، اگر از فرزندتان می خواهید که دست از کاری بردارد باید کاملًا پی گیری کنید و وادارش نمایید که دست از آن کار بردارد. […]

محل تبلیغات