روی پای خود ننشان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

فردی از امیرالمومنین سوال می کند؟

دختر بچه نامحرمی خود را در آغوش من می اندازد و من او را بلند می کنم و می بوسم ، حکمش چیست؟

اما پاسخ داد: اگر دختر شش ساله شد او را روی پای خود ننشان

پاسخی بگذارید