بخل ورزیدن در امر معیشت

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

پاسخی بگذارید