یک نکته که به صدها سوال در زمینه تربیت فرزند پاسخ می دهد

استاد خسرو جردی
14 آبان 1398

 

 

یک نکته مبنایی که پاسخ صدها سوال در زمینه تربیت فرزند هست،که اکثر والدین نمیدانند

چرا ساعتها نصیحت اثری روی فرزند ما نمیگذاره؟ مشکل جای دیگر است و ما کار دیگر می کنیم…

 

 

دیدگاهتان را بنویسید