یک نکته که به صدها سوال در زمینه تربیت فرزند پاسخ می دهد

استاد خسرو جردی
۱۴ آبان ۱۳۹۸

 

 

یک نکته مبنایی که پاسخ صدها سوال در زمینه تربیت فرزند هست،که اکثر والدین نمیدانند

چرا ساعتها نصیحت اثری روی فرزند ما نمیگذاره؟ مشکل جای دیگر است و ما کار دیگر می کنیم…

 

 

پاسخی بگذارید