رفتار زن، انعکاس اخلاق مرد

همسرانه ازنوع مردانه!؟
28 آبان 1398

زن آینه و کانون خانواده است. رفتارش، انعکاسِ برخورد و رفتار اعضای خانواده، به ویژه مرد است.

 

پس آقایان فراموش نکنید که هر چه به همسرتان احترام بگذارید؛ چندین برابر احترام دریافت میکنید!

 

دیدگاهتان را بنویسید