حجاب زبان، تاثیر هم نشین بد

وقتی شخصی با افراد پست و اراذل و اوباش معاشرت کند و مانوس گردد به تدریج در او اثر میکنند و حتی زبان او را تحت تاثیر قرار میدهند.
۱۴ دی ۱۳۹۸
تاثیر دیگران بر حرف زدن

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید