زلف/طرح

۰۱ آبان ۱۳۹۶

 

پدرم گفت که ای ختر نکوبنیادم
زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم

پاسخی بگذارید