مردان بخوانند

بخشش نسبت به خانواده

#همسرداری
20 اردیبهشت 1399

علاوه بر وظیفه ی اولیه مرد در خصوص تامین نفقه زن و فرزند، بذل و توجه ویژه او نسبت به خانواده اش مورد تاکید دین مبین اسلام قرار گرفته است. خدای متعال برای مردی که برای خانواده اش بذل و بخش می کند و به آنان آسایش می دهد اجر و پاداشی قرار داده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید