#همسرداری

دختر فروشی یا پسر فروشی!!!

ازدواج به سبک دین و ائمه یا گروگان گیری، کدام درست است؟؟!!
27 اردیبهشت 1399

یکی از مسائل ازدواج این است که می خواهیم امتیاز بگیریم، نمی خواهیم امتیاز بدهیم. این ها گیر های ازدواج است. انگار دارند باهم کشتی می گیرند، دختر فروشی و پسر فروشی می کنند. مهر سنگین الان گروگان شده است. می گوئیم آقا! مهر سنگین تو که نمی توانی بدهی،… آه در بساط ندارد می گوید پانصد سکه، می گوئیم با این قیافه تاآخر عمرش می تواند پانصد سکه جور کند؟… گاهی وقت ها آثار دروغ توی مهریه پیداست. بعد به پدر عروس می گوئیم: این که نمی تواند بدهد. می گوید: این گروگان است. آن وقت داماد می گوید: این بخاطر پول هایم زن من شده است. زندگی هم که می کند بخاطر گروگان است،{می گوید} نمی دانم چه خاکی بر سرم کنم، گیر هستم، زندگی گروگان گیری.

 

#همسرداری_مهریه سنگین

دیدگاهتان را بنویسید