#همسرداری

گوش دادن فعال را بیآموزیم

28 تیر 1399

گوش ندادن زندگی را تلخ می کند. خانم دارد حرف می زند، مرد می گوید: من فعلاً این روزنامه را بخوانم، این اخبار را گوش بدهم. این تجربه شده است. من خودم گاهی وقت ها مشغول مطالعه هستم، خانواده ام دارد حرف می زند، می گوید: من دارم با تو حرف می زنم چرا گوش نمی دهی؟ من برایم این کتاب مهم تر است. ولی او ناراحت می شود. حق با خانم است. گوش ندادن زندگی را تلخ میکند.

#همسرداری

 

دیدگاهتان را بنویسید