#همسرداری

تفاوت نقطه قوت همسرداری

04 مرداد 1399

وقتی همسران از تفاوت های همدیگر اگاهی داشته باشند به جای اینکه از تفاوت ها احساس تنفر کنند، به آن ها بها می دهند. همین تفاوت ها است که باعث سازگاری شما می شود. اگر زن و مرد هر دو به طور مطلق شبیه هم بودند، آسیب پذیری آنان نیز به شدت شبیه یکدیگر بود، بنابراین وقتی با مشکلی رو به رو می شدند، سعی می کردند از یک روش به مقابله با آن برخیزند و از پیدا کردن راه حل باز می ماندند.

#همسرداری

دیدگاهتان را بنویسید