پوستر تجربه حجاب (۱)

تجربه حجاب مسلمانان در اقصی نقاط دنیا
15 مرداد 1399

 

 

میران اومار _ آمریکا

 

 

من یک تجربه بد از پوشیدن حجاب در خیابان دارم. یک روز از آپارتمانم بیرون آمدم و توسط دو زن مورد حمله واقع شدم.آنها حجاب من را کشیدند و دور گردنم انداختند. بسیار ترسیده بودم. به من میگفتند تو متعلق به اینجا نیستی. برگرد به همانجایی که از آن آمدی. چرا یک بمب روی سرت میندازی؟ من همچنان فریاد میزدم که گردنم درد گرفت.خواهش می کنم. خدایا کمک کن. یک نفر با پلیس تماس گرفت اما پلیس نه تنها به آنها چیزی نگفت بلکه از آنها خواست به خانه برگردند. من هم به خانه برگشتم و گریه کردم. من هیچ وقت این تجربه و تجربه های مانند این را که به خاطر انتخاب حجاب، برایم اتفاق افتاده فراموش نمیکنم. با عبور از این روزهای سخت هیچ وقت پوشیدن حجاب را کنار نمیگذارم. من باور دارم که این نمی تواند یک مشکل باشد چراکه در آمریکا و در تمام دنیا برای انتخاب دین و مذهب آزادی وجود دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید