#همسرداری

مردان خوش زبان

01 شهریور 1399

 

درشت گوئی، بدزبانی، تندی و سخت گیری طرف مقابل انسان را هر که باشد وادار به عکس العمل می کند. قتل و مقال وقتی خارج از حـدود باشـد، زن را دل گیر و روحیه او را کسل می کند و در نتیجه فضای زنـدگی به تلخی و سـردی می گراید.
امیرالمؤمنین (ع) در این زمینه به مردان چنین دستور می دهند: با آنان در همه حال مـدارا کنیـد، خوش زبان و نرم خو باشـید و در تمام امور نیکی نمائیـد که عکس العمل آنان با شـما به همین صورت است.

 

 

 

#همسرداری

دیدگاهتان را بنویسید