#تربیت فرزند

تربیت فرزند صالح

15 شهریور 1399

سعی کنید از تعداد امر و نهی هایتان بکاهید. بسیاری از پدر و مادرها درمی یابند که تمام روز به بچه ها گفته اند: دست نزن، نکن، ساکت باش، نه…. با کلمات بکن و نکن کارهای کودکانه و بازی های شیرین او را نباید قطع کرد، زیرا دخالت ناشیانه او را از کار، سرد و گوشه گیر می نماید. البته این گونه امر و نهی ها فراوان است و اغلب هم به موضوعات جزئی و بی اهمیت مربوط می شود.

#تربیت فرزند

 

دیدگاهتان را بنویسید