#همسرداری

مردان مقتدر

15 شهریور 1399

به جای این که قیام زنـدگی بسـتگی به مرد داشـته باشد، بستگی به زن دارد. درصـد بالائی از خانواده ها در این زمان دچار این بلای خانمان سوز هسـتند، به عوض این که شوهر باید شوهر زن باشد، زن شوهری برای شوهر خود است و خـدا نکنـد مرد از خواسـته زن هر چنـد نامشـروع و خلاف خدا اطاعت نکند، آن زمان است که جنگ و دعوا شـروع می شود و آتشی خانمان سوز با دست زن روشن می گردد و تا مرد تسلیم نشود؛ یا او را طلاق ندهد، آن آتش جهنمی فرو نمی نشیند .

#همسرداری

دیدگاهتان را بنویسید