#همسرداری

مدیریت خانواده با چه کسی است؟

15 شهریور 1399

 بعضی از مردان از آزادی خداداده، اراده و اختیار خود چشم می پوشند و در بست در اختیار زنان خود قرار می گیرند.این نوع زندگی معنویت را فراری داده و خانه و خانواده را از اصول الهی منحرف می کند.

#همسرداری

 

دیدگاهتان را بنویسید