#همسرداری

مدارا کردن با همسران باردار

05 مهر 1399

اگر عروس و داماد در خانه پـدر شوهر و مادر شوهٍر زنـدگی می کننـد، یا در خانه پـدر و مادر عروس، آنان تکٍلیف واجب و مسـئولیت اخلاقی دارنـد که اولا از تحریک شوهر نسـبت به زن باٍردارش بپرهیزنـد، و ثانیا حال زن حامله را به هر شکل ممکن رعایت کنند. مادر شوهر و پـدر شوهر جـدا از هرگونه دخالت در زندگی آرام عروس و داماد بپرهیزند، پدر و مادر عروس از اندک بینی نسـبت به داماد حـذر کننـد، زندگی آن دو نوجوان ٍرا به هم نریزند، زیرا تمام اطرافیان نسـبت به هر دوی آنان و بخصوص طفلی که در رحم است شدیدا مسئول هستند.

#همسرداری

#مدارا کردن

 

 

دیدگاهتان را بنویسید