توجه به احساسات کودکان

با توجه به احساس کودکمان می توانیم حس ارزشمندی را در او زنده نگه داریم.
23 مهر 1399

 

برای احساسات کودک ارزش و احترام قائل شوید و حساسیت او را در برابر عواطف دست کم نگیرید. اما در عیت حال بکوشید توقعتان را با سطح سن و رشد او هماهنگ و متناسب سازید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید