#همسرداری

آن چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

23 مهر 1399

امام صادق (علیه السلام) می فرماید اولین سخنی که در همان اولین لحظات حیات حضرت آدم، حضرت حق به عنوان نصیحت و مایه و سرمایه برای یک زندگی پاک به وی فرمود این بود: (آن چه را برای خود می خواهی برای دیگران هم بخواه، آن چه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند).

 

آری پـدران و مادران داماد، پـدران و مادران عروس، اطرافیان و بسـتگان عروس و داماد، آن چه را در زنـدگی برای خود می پسندید، برای آن دو نفر هم بپسندید، هر چه را برای خود نمی خواهید برای عروس و داماد هم نخواهید، که این اصل اگر از طرف همه مردم ، نسبت به همگان رعایت شود، مشکلی پیش نمی آید و اگر دچار مشکل شوند، مشکل پیش آمده هم به آسانی حل و فصل می شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید