#همسرداری

مدارا با زوجین جوان

23 مهر 1399

مراقب زوجین جوان باشید و تا جایی که می توانید با آن دو به مراعات و مدارا رفتار کنید.

عروس در خانواده داماد، امانت الهی است، با هزاران آرزو و با دل خوشی دست از زندگی قبل شسته و به زندگی جدید قدم گذاشته. داماد در خانواده عروس نعمت حق است، که باید احوال این نعمت را همچون فرزندان خودشان رعایت نمایند، که این گونه رعایت ها بنا بر آیات قرآن مجید و روایات عبادت است، اجر عبادت رضای حق و بهشت جاوید قیامت است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید