نهایت بدبختی

۲۳ آبان ۱۳۹۶

شهید مطهری:

این نهایت بدبختی ماست که در خیابان که راه می رویم چشم در اختیار ما نباشد و ما در اختیار چشم باشیم.

یکی از خاصیتهای قطعی عبادت واقعی؛ تسلط بر شهواتش است.

دیدگاهتان را بنویسید