راه های جلوگیری از دست زدن کودک به لوازم آرایشی

۱۳ فروردین ۱۳۹۸
شما الگوی کودکانتان هستید

این بار شما قایم شوید!بله باید سعید کنید جلوی چشم کودکان کمتر آرایش کنید.

آن ها شما را الگوی خود می دانند.و هرچه از شما ببینند تکرار میکنند.

برای آرایش کردن جایی بروید که در دید کودکان نباشید.

دیدگاهتان را بنویسید