تاثیرپذیری کودک از رفتار دیگران

۱۸ فروردین ۱۳۹۷
در این سن کودکان از رفتار دیگران تاثیر می پذیرند.

در این سن کودکان از رفتار دیگران تاثیر می پذیرند.

حجاب شرعی مادر و نزدیکان به کودک می تواند زمینه را برای محجبه بودن دختران فراهم کند.

دیدگاهتان را بنویسید