تهیه لباس های شاد و زیبا

۱۴ فروردین ۱۳۹۷
همزمان با تکلیف دختران ،بلوغ جسمانی هم اتفاق می افتد.

همزمان با تکلیف دختران ،بلوغ جسمانی هم اتفاق می افتد.

این امر او را درگیر ظاهرش خواهد کرد.

والدین آگاه باید با تهیه لباس های شاد و زیبا ، میل به آراسته بودن او را درک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید