زباله دانی جنسیت

۲۱ فروردین ۱۳۹۷
وقتی اسلام در پوشش زن و مرد و صحبت کردن و رفتار آنها سخت گیری میکند، ااین تنگ نظری نیست، بلکه وسعت نظر است. اسلام نمیخواهد معنویت انسان در زباله دانی جنسیت قربانی شود. شهید بهشتی

وقتی اسلام در پوشش زن و مرد و صحبت کردن و رفتار آنها سخت گیری میکند، این تنگ نظری نیست، بلکه وسعت نظر است. اسلام نمیخواهد معنویت انسان در زباله دانی جنسیت قربانی شود.
شهید بهشتی

دیدگاهتان را بنویسید