حاضر بودم هزار بار بمیرم

۲۸ فروردین ۱۳۹۷
خدایا ! اگر میدانستم با مرگ من یک دختر در دامان حجاب می رود، حاضر بودم هزاران بار بمیرم تا هزاران دختر در دامان حجاب بروند. شهید برونسی

خدایا !
اگر میدانستم با مرگ من یک دختر در دامان حجاب می رود، حاضر بودم هزاران بار بمیرم تا هزاران دختر در دامان حجاب بروند.
شهید برونسی

دیدگاهتان را بنویسید