پدر شما جواب بده…

25 آبان 1398
هنگام صحبت با نامحرم سرش را پایین می انداخت.

هنگام صحبت با نامحرم سرش را پایین می انداخت.

حجب و حیا در چهره اش موج میزد. وقتی برای کمک به مغازه پدرش میرفت اگر خانمی وارد مغازه میشد کتابی در دست میگرفت سرش را بالا نمی آورد و میگفت: پدر شما جواب بده.

دیدگاهتان را بنویسید