گفتگو با زن نامحرم

۱۲ تیر ۱۳۹۷
گفتگو با زن نامحرم سبب بلا و گرفتاری می شود و دلها را منحرف میکند

اما علی ع :گفتگو با زن نامحرم سبب بلا و گرفتاری می شود و دلها را منحرف میکند

دیدگاهتان را بنویسید