وصیتنامه شهید علی اصغر پور فرح آبادی

15 آبان 1397
حفظ نگاه

برادر مسلمان…

بی اعتنایی شما و حفظ نگاه شما موجب حفظ حجاب خواهران خواهد شد

 

دیدگاهتان را بنویسید