وصیتنامه شهید علی اصغر پور فرح آبادی

۱۵ آبان ۱۳۹۷
حفظ نگاه

برادر مسلمان…

بی اعتنایی شما و حفظ نگاه شما موجب حفظ حجاب خواهران خواهد شد

 

پاسخی بگذارید